Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP zsiedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od MŁODSZEGO KONSERWATORA ARCHIWALNEGO do KONSERWATORA ARCHIWALNEGO w BIURZE UDOSTĘPNIANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • konserwacja materiałów archiwalnych zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach,
 • współudział w działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników BUiAD w zakresie działalności konserwatorskiej,
 • obsługa komory fumigacyjnej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek związany z konserwacją papieru,
 • obsługa komputera, środowisko Windows, pakiet Office,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w stopniu komunikatywnym),
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa z dostępem do dokumentów o klauzulach: „tajne’’,  „ściśle tajne’’,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i systematyczność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 03.03.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.02.2014
Data modyfikacji 04.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry