Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko archiwisty w Delegaturze IPN-KŚZpNP w Radomiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • wykonywanie zadań z zakresu digitalizacji dokumentów,
 • konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,
 • realizacja wniosków różnych kategorii w oparciu o Ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r.
  o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz  zarządzenia Prezesa IPN-KSZpNP,
 • obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych pomocy archiwalnych,
 •  prowadzenie kwerend archiwalnych, obsługa petentów w czytelni akt jawnych,
 • archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe humanistyczne ze  specjalnością archiwalną lub ukończonym kursem archiwalnym
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata, w tym przynajmniej rok przy digitalizacji materiałów archiwalnych,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • biegła obsługa komputera ( pakiet Office),
 • wiedza dotycząca IPN.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy archiwalnej,
 • znajomość programów graficznych: Adobe Photoshop, Corel Draw.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21 lutego 2014 r. : CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 e. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry