Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta prasowego dyrektora ( umowa na zastępstwo )

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku :

 • prowadzenie przeglądu lokalnej prasy i mediów na tematy związane z działalnością Instytutu,
 • zbieranie informacji dotyczących działalności wewnętrznych komórek organizacyjnych Oddziału Instytutu w Lublinie i Delegatury w Radomiu celem przygotowywania komunikatów, raportów, sprawozdań na potrzeby dyrektora Oddziału, Centrali IPN oraz mediów,
 • przekazywanie do rzecznika prasowego IPN zbiorczych informacji w ustalonych terminach,
 • utrzymywanie współpracy z mediami regionalnymi w celu przekazywania informacji o efektach pracy Oddziału,
 • przygotowywanie i udział w konferencjach prasowych, promocjach książek, otwarciach wystaw, konferencjach naukowych oraz uroczystościach,
 • opracowywanie bazy adresowej mediów regionalnych, instytucji i organizacji współpracujących,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z dyrektorem Oddziału lub właściwym naczelnikiem, odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego,
 • przekazywanie informacji na strony internetowe Instytutu oraz do wewnętrznego biuletynu.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe : dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations,
 • minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w redakcjach czasopism lub innych mediów,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • ogólna wiedza dotycząca IPN,
 • umiejętność wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, 
 • obsługa komputera, w tym dobra znajomość MS Office i programów do obróbki zdjęć cyfrowych,
 • umiejętność obsługi aparatu fotograficznego,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • zdolność do pracy pod presją czasu i wielości zadań,
 • dyspozycyjność,
 • systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stress,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21 lutego 2014 r. : CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 e. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry