Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI w BIURZE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą wydziału
 • przygotowanie i nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • kontrola rozliczeń finansowych umów i zleceń realizowanych w ramach zadań wydziału
 • koordynacja współpracy pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją planów wydatków  majątkowych IPN.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
 • znajomość procedur PZP, prawa budowlanego, programów do kosztorysów
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych w jednostkach budżetowych
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 01.07.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.06.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry