Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w wymiarze 1/2 etatu w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie zadań dydaktycznych i organizacyjnych związanych z pracą edukatora oraz prowadzącego projekty edukacyjne
  • wykonywanie działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia”, w tym także promocyjnych i dotyczących organizacji przedsięwzięć zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe historyczne
  • doświadczenie w organizacji i promocji imprez edukacyjnych i historycznych (w szczególności konferencji, warsztatów, lekcji, spotkań autorskich i wydawniczych itp.)
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

  • wykształcenie uzupełniające najlepiej w postaci drugiego fakultetu humanistycznego (preferowane psychologia, dziennikarstwo)
  • doświadczenie w pracy w państwowych instytucjach prowadzących historyczną edukację poza szkolną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 01.07.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.06.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry