Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY do spraw legislacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektów aktów kierownictwa wewnętrznego Prezesa IPN oraz Dyrektora Generalnego IPN
 • przygotowywanie projektów tekstów ujednoliconych aktów kierownictwa wewnętrznego Prezesa IPN oraz Dyrektora Generalnego IPN
 • sporządzanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz projektów oświadczeń o odwołaniu upoważnień i pełnomocnictw. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • doświadczenie w opracowywaniu lub opiniowaniu projektów aktów prawnych lub aktów kierownictwa wewnętrznego
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 • podyplomowe studia, kursy lub szkolenia z zakresu legislacji
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • łatwość tworzenia pism
 • dokładność, staranność w prowadzeniu dokumentacji
 • kreatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 czerwca 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 04.06.2012
Data modyfikacji 19.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry