Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY do spraw umów w Biurze Dyrektora Generalnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów umów, aneksów do umów, porozumień, listów intencyjnych, odstąpień od umów, wypowiedzeń umów oraz ogłoszeń o konkursie  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawieranych z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz projektów oświadczeń o odwołaniu upoważnień i pełnomocnictw.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 2 lata doświadczenia w opracowywaniu umów cywilnoprawnych
 • znajomość ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opracowywaniu umów z zakresu prawa autorskiego
 • podyplomowe studia, kursy lub szkolenia z zakresu prawa autorskiego
 • praca dyplomowa z zakresu prawa autorskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • łatwość tworzenia pism
 • dokładność, staranność w prowadzeniu dokumentacji
 • kreatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 czerwca 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 04.06.2012
Data modyfikacji 19.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry