Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi poszukuje: STARSZEGO INSPEKTORA do REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie ekonomiczne (minimum 4 lata pracy w księgowości) lub wyższe (minimum 2 lata pracy w księgowości)
  • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz o pracownikach urzędów państwowych
  • znajomość obsługi co najmniej jednego programu finansowo- księgowego

Wymagania pożądane:

  • doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych

  • znajomość programu Excel, Word
  • umiejętność współpracy w zespole 

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzanie wstępnej kontroli dokumentów pod względem kompletności i prawidłowości formalno-rachunkowej
  • dokonywanie wstępnej klasyfikacji wydatków budżetowych
  • dekretacja dokumentów zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową
  • uzgadnianie analityczne wydatków i kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14.06.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 04.06.2012
Data modyfikacji 19.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry