Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN - KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Zgodny z zarządzaniem Prokuratora Generalnego z dnia 26 października 2007 r. nr. 194/07/PR w sprawie zakresu działania sekretariatów zajmujących się obsługą czynności  związanych z przygotowaniem postępowań lustracyjnych Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. Urz. MS 07.9.42 z późno zm.)
• Obsługa komputerowych i papierowych baz danych

Wymagania związane ze stanowiskiem:
• wykształcenie wyższe humanistyczne
• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
• biegła znajomość obsługi komputera - w szczególności umiejętność szybkiego pisania
• znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 roku o IPN - KŚZpNP oraz ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. (dostępne na stronie www.ipn.gov.pl)

Wymagania dodatkowe:
• Podstawowa znajomość historii Polski od 1944 r. - 1990 r.
• Znajomość zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 26.10.2007 r. nr 194/07/PR
• Umiejętność pracy w zespole
• Komunikatywność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21.03.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań
z dopiskiem rekrutacja

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcy.

Medatdane

Data publikacji 09.03.2012
Data modyfikacji 26.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry