Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 25.01.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od referenta do starszego inspektora

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Budynek SN Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa  

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • Przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej za pokwitowaniem.
 • Rejestracja korespondencji w aplikacja eKancelaria.
 • Rozdział przyjętej korespondencji pomiędzy wewnętrzne jednostki organizacyjne.
 • Przyjmowanie  korespondencji wewnętrznych jednostek  organizacyjnych przygotowanej do wysyłki.
 • Kontrolowanie czy przesyłki nie są uszkodzone lub mylnie skierowane.
 • Prowadzenie rejestru kancelarii ogólnej.
 • Weryfikowanie wysokości faktur za wysłaną korespondencję  z Oddziału,
 • Wartościowanie przesyłek przeznaczonych do wysyłki,
 • Obsługa platformy ePUAP

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • co najmniej wykształcenia średniego lub w trakcie studiów,
 • znajomość technik prac biurowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dokładność, skrupulatność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy i  komunikatywności

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość Pakietu Ms. Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku zajmującym się obsługą przesyłek,
 • znajomość programu kancelaryjnego

4) Preferowany termin zatrudnienia luty 2022 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: Norbert.Sluzek@ipn.gov.pl do dnia 31.01.2022 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

​ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 25.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry