Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN-KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 03.07.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  inspektor/starszy inspektor/specjalista

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 •  wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, politologia, archiwistyka, prawo,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 177 t. j.), Ustawy z dn. 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529)

Wymagania mile widziane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomość programów graficznych np. Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie działań zmierzających do trwałego upamiętnienia wydarzeń i postaci związanych z walką i męczeństwem, w tym prowadzenie korespondencji oraz załatwianie wymaganych prawem zgód i pozwoleń,
 • podejmowanie działań zmierzających do przeprowadzenia remontów grobów wojennych i grobów weteranów, w tym prowadzenie korespondencji oraz załatwianie wymaganych prawem zgód i pozwoleń,
 • prowadzenie kwerend i przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii o trwałych znakach i obiektach upamiętniających walkę i męczeństwo planowanych do realizacji na terenie objętym działaniem Oddziału,
 • prowadzenie kwerend i przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki,
 • ocena stanu opieki miejsc pamięci oraz grobów i cmentarzy wojennych na terenie objętym działaniami Oddziału,
 • prowadzenie ewidencji miejsc pamięci na terenie objętym działaniami Oddziału,
 • organizowanie uroczystości związanych z upamiętnieniem,
 • prowadzenie kwerend na potrzeby realizacji Ustawy z dn. 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529),
 • podejmowanie działań edukacyjnych, popularyzowanie wiedzy o miejscach, wydarzeniach i postaciach związanych z walką i męczeństwem poprzez organizację uroczystości, wystaw, przedsięwzięć wydawniczych,
 • współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi i kombatanckimi oraz władzami samorządowymi w działaniach na rzecz upamiętnienia wydarzeń i postaci związanych z walką i męczeństwem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z bieżącej pracy Biura.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 14 lipca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 03.07.2023
Data modyfikacji 14.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Marta Jurkiewicz
Array
do góry