Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

SPIS TREŚCI

1. Informacja o działalności Kolegium IPN

2. Działalność krajowa

2.1.  Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.1. Współpraca archiwalna z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.2.  Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji
2.1.3.  Współpraca z instytucjami państwowymi i pozarządowymi w zakresie poszukiwań i identyfikacji
2.1.4.  Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa
2.2.  Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.3.  Nagrody
2.4.  Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN

3. Współpraca międzynarodowa

3.1.  Współpraca bilateralna
3.2.  Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb (The European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files)
3.3.  Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ)
3.4.  Działalność w zakresie transitional justice
3.4.1.  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia
3.4.2.  „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”
3.4.3.  Inne działania w zakresie transitional justice
3.5.  Wizyty zagranicznych gości
3.6.  Inne działania międzynarodowe
3.6.1.  Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance)
3.6.2.  Reakcje na dyfamacje godzące w dobre imię Polski i narodu polskiego
3.6.3.  Zagraniczne Przystanki Historia
3.6.4.  Konferencja dla zagranicznych edukatorów „Polska w sercu Europy”/„Poland in the Heart of European History”
3.6.5.  Konferencje międzynarodowe organizowane przez BEN i BBH w kraju
3.6.6.  Twitter anglojęzyczny
3.6.7.  Facebook anglojęzyczny

4. Działalność archiwalna

4.1.  Ewidencja
4.1.1.  Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
4.1.2.  Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
4.1.3.  Kwerendy i sprawdzenia
4.1.4.  Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
4.2.  Zasób – gromadzenie i opracowywanie
4.2.1.  Gromadzenie zasobu
4.2.2.  Opracowywanie zasobu
4.2.3.  Skontrum
4.2.4.  Konserwacja
4.2.5.  Magazyny archiwalne
4.2.6.  Archiwum Zakładowe
4.3.  Zasoby Cyfrowe
4.3.1.  Tworzenie pomocy archiwalnych
4.3.2.  Digitalizacja
4.3.3.  Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
4.4.  Udostępnianie dokumentów
4.4.1.  Główne kategorie wniosków
4.4.2.  Realizacja ustawy o działaczach opozycji
4.4.3.  Realizacja ustawy dezubekizacyjnej
4.4.4.  Wnioski służbowe
4.4.5.  Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
4.4.6.  Udostępnianie dokumentów w czytelniach
4.5.  Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego
4.6.  Obsługa bieżąca
4.7.  Archiwum IPN – dane statystyczne

5. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

5.1.  Edukacja historyczna
5.2.  Kształcenie nauczycieli – seminaria i szkolenia
5.3.  Działania edukacyjne skierowane do uczniów
5.3.1.  Ogólnopolskie projekty i konkursy edukacyjne
5.3.2.  Regionalne konkursy i projekty edukacyjne
5.3.4.  Udział w XLV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej
5.3.5.  Wyjazdy edukacyjne, rajdy i gry miejskie
5.4.  Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku
5.5.  Współpraca z samorządami
5.6.  Uroczystości rocznicowe
5.7.  Działania wystawiennicze
5.8.  Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu
5.9.  Planszowe gry historyczne 
5.10.  Teki i inne materiały edukacyjne powstałe w OBEN
5.11.  Notacje
5.12.  Projekty filmowe i multimedialne
5.13.  Współpraca z mediami
5.14.  Inne działania popularyzujące wiedzę
5.15.  Krajowe centra edukacyjne IPN Przystanek Historia

6. Badania naukowe

6.1.  Projekty badawcze
6.1.1.  Centralne Projekty Badawcze
6.1.2.  Seminaria
6.1.3.  Serie wydawnicze
6.2.  Badania nad terrorem okupacyjnym
6.3.  Oddziałowe Projekty Badawcze
6.4.  Konferencje naukowe i popularnonaukowe
6.5.  Dotacje dla podmiotów zewnętrznych
6.6.  Ekspertyzy i opinie
6.7.  Uzyskane stopnie naukowe
6.8.  Letnia Szkoła Historii Najnowszej

7. Poszukiwania i identyfikacja

7.1.  Badania historyczne
7.2.  Poszukiwania
7.3.  Identyfikacja
7.3.1.  Organizacja prac poszukiwawczych
7.4.  Działalność edukacyjna i informacyjna

8. Upamiętnianie walk i męczeństwa

8.1.  Ewidencja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci
8.1.1.  Opieka nad miejscami pamięci
8.1.2. Opieka nad polskimi miejscami pamięci poza granicami kraju
8.1.3. Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
8.2. Ekshumacje
8.3. Opinie
8.4. Dekomunizacja
8.5. Trwałe upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami walk i męczeństwa
8.5.1. Remonty
8.5.2. Nowe Upamiętnienia
8.6. Organizacja obchodów i uroczystości upamiętniających miejsca walk i męczeństwa oraz związane z nimi historyczne wydarzenia i postacie
8.6.1. Współpraca pionu upamiętniania walk i męczeństwa z mediami
8.7. Edukacja historyczna

9. Ściganie zbrodni

9.1.  Zadania ustawowe – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9.2.  Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania
9.3.  Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
9.4.  Działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach o unieważnienie orzeczeń
9.5.  Udział prokuratorów KŚZpNP w postępowaniach sądowych
9.6.  Udział prokuratorów w identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych
9.7.  Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
9.8.  Szkolenia prokuratorów i pracowników komisji
9.9.  Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN 
9.10.  Wybrane postępowania Komisji Ścigania prowadzone w 2019 r.

10. Lustracja

10.1.  Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikacja informacji
10.1.1.  Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS)
10.1.2.  Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP)
10.2.  Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN (WPiPK)
10.3.  Przygotowywanie postępowań lustracyjnych
10.3.1.  Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN
10.3.2.  Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
10.3.3.  Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi Biura Lustracyjnego
10.4.  Działania analityczno-studyjne

11. Wydawnictwo IPN

11.1.  Działalność wydawnicza
11.2.  Nagrody dla publikacji IPN
11.3.  Dystrybucja i upowszechnianie wydawnictw

12. Budżet

12.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej
12.1.1.  Wykonanie dochodów budżetowych
12.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych
12.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
12.3.  Zatrudnienie

Wykaz skrótów

Aneks

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy IPN
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2019 r.
Załącznik nr 7: Spotkania Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2019
Załącznik nr 8: Projekt „Ocalamy”
Załącznik nr 9: Uroczystości upamiętniające wydarzenia i postacie związane z walką i męczeństwem organizowane lub współfinansowane przez pion upamiętniania walk i męczeństwa w 2019 r.
Załącznik nr 10: Reprezentowanie IPN podczas uroczystości i wydarzeń krajowych oraz międzynarodowych przez pracowników pionu upamiętnień walk i męczeństwa
Załącznik nr 11: Współpraca OBUWiM Białystok z lokalnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami
Mapa oddziałów, delegatur IPN oraz Przystanków Historia
Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej
Krajowe Przystanki Historia IPN
Zagraniczne Przystanki Historia IPN
Fotografie dokumentujące wybrane wydarzenia z działalności IPN w 2019 roku
Wydawnictwa IPN w 2019 roku

Medatdane

Data publikacji 28.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry