Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Informacja o działalności Kolegium IPN

2. Działalność krajowa

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.1. Współpraca archiwalna z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.1.2. Współpraca IPN w dziedzinie edukacji z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.3. Współpraca w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.1.4. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania i identyfikacji
2.1.5. Współpraca pionu śledczego IPN z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.3. Nagrody
2.3.1. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”
2.3.2. Nagroda „Świadek Historii” 
2.3.3. Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego 
2.3.4. Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” 
2.3.5. Ogólnopolski Konkurs na „Audycję Historyczną Roku”
2.4. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN 46

3. Współpraca międzynarodowa 

3.1. Współpraca polsko-ukraińska 
3.2. Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb
3.3. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia
3.4. Współpraca z węgierskim Komitetem Pamięci Narodowej 
3.5. „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”
3.6. Wizyty zagraniczne Prezesów Instytutu Pamięci Narodowej
3.6.1. Jarosław Szarek, Prezes IPN
3.6.2. Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN
3.6.3. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN
3.6.4. Jan Baster, zastępca prezesa IPN 
3.7. Wizyty zagranicznych gości w IPN 
3.8. Inne działania międzynarodowe
3.8.1. Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance) 
3.8.2. Twitter anglojęzyczny
3.8.3. Reakcje na dyfamacje godzące w dobre imię Polski i narodu polskiego 
3.8.4. Współpraca z Apulijskim Stowarzyszeniem Włosko-Polskim 
3.8.5. Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie
3.8.6. Obóz letni dla dzieci i młodzieży z okręgu święciańskiego „Do źródeł Niepodległości – śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”
3.9. Międzynarodowa współpraca archiwalna
3.10. Międzynarodowe działania edukacyjne IPN 
3.10.1. Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej 
3.10.2. Współpraca Biura Edukacji Narodowej IPN z Polonią i Polakami 
3.10.3. Gry planszowe za granicą 
3.10.4. Konferencja dla zagranicznych edukatorów „Polska w sercu Europy” (Poland in the Heart of European History) 
3.10.5. Zagraniczne Przystanki Historia 
3.11. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza
3.11.1. Konferencje międzynarodowe organizowane przez BBH IPN w kraju i za granicą
3.11.2. Zagraniczne kwerendy archiwalne
3.12. Współpraca międzynarodowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
3.13. Współpraca międzynarodowa w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa
3.14. Współpraca międzynarodowa prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4. Działalność archiwalna

4.1. Ewidencja
4.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
4.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
4.1.3. Kwerendy i sprawdzenia
4.1.4. Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
4.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie
4.2.1. Gromadzenie zasobu
4.2.2. Opracowywanie zasobu
4.2.3. Skontrum
4.2.4. Konserwacja
4.2.5. Magazyny archiwalne
4.2.6. Archiwum Zakładowe 
4.3. Zasoby cyfrowe
4.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych
4.3.2. Digitalizacja
4.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
4.4. Udostępnianie dokumentów
4.4.1. Główne kategorie wniosków 
4.4.2. Realizacja ustawy o działaczach opozycji
4.4.3. Realizacja ustawy dezubekizacyjnej
4.4.4. Wnioski służbowe
4.4.5. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
4.4.6. Udostępnianie dokumentów w czytelniach
4.5. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego
4.6. Obsługa bieżąca 
4.7. Archiwum IPN – dane statystyczne 

5. Działalność popularyzatorska i edukacyjna 

5.1. Edukacja historyczna 
5.2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli oraz działania edukacyjne skierowane do nauczycieli 
5.3. Działania edukacyjne skierowane do uczniów 
5.3.1. Ogólnopolskie projekty edukacyjne 
5.3.2. Regionalne projekty edukacyjne 
5.3.3. Udział IPN w XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej 
5.3.4. Konkursy historyczne 
5.3.5. Rajdy, gry miejskie 
5.4. Program Polonijny 
5.5. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku 
5.6. Współpraca z samorządami 
5.7. Uroczystości rocznicowe 
5.8. Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
5.8.1. Akademia Niepodległości 
5.8.2. Projekty i konkursy
5.8.3. Wystawy 
5.8.4. Zajęcia i seminaria 
5.8.5. Gry, publikacje i inne materiały promujące 
5.8.6. Tydzień Niepodległości 
5.8.7. Filmy i multimedia 
5.8.8. Mój Pierwszy Zeszyt 
5.9. Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych (niezwiązane z 100. rocznicą)
5.10. Działania wystawiennicze (niezwiązane z 100. rocznicą) 
5.11. Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu 
5.12. Planszowe gry historyczne 
5.13. Edukacyjny Pokój Zagadek 
5.14. Notacje 
5.15. Projekty filmowe, radiowe i multimedialne 
5.16. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę 
5.17. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” 
5.18. PozawarszawskieKrajowe Centra Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” 

6. Badania naukowe 

6.1. Centralne Projekty Badawcze IPN 
6.1.1. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim 
6.1.2. Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku
6.1.3. Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989 
6.1.4. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej 
6.1.5. Komuniści w II Rzeczypospolitej 
6.1.6. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 
6.1.7. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956 
6.1.8. Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 
6.1.9. Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 
6.1.10. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 
6.1.11. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989 
6.1.12. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych 
6.1.13. Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej 
6.1.14. Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990
6.2. Oddziałowe Projekty Badawcze IPN
6.3. Konferencje naukowe i popularnonaukowe 
6.4. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych
6.5. Ekspertyzy
6.6. Informacje o uzyskanych stopniach naukowych 
6.7. Letnia Szkoła Historii Najnowszej 
6.8. Wydawnictwa IPN 
6.8.1. Działalność wydawnicza 
6.8.2. Nagrody dla publikacji IPN 
6.8.3. Dystrybucja wydawnictw 

7. Poszukiwania i identyfikacja

7.1. Badania historyczne 
7.2. Poszukiwania 
7.3. Identyfikacja
7.3.1. Organizacja prac poszukiwawczych 
7.4. Pozostała działalność organizacyjna
7.5. Działalność edukacyjna i informacyjna 

8. Upamiętnianie walk i męczeństwa

8.1. Ewidencja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci
8.1.1. Opieka nad miejscami pamięci 
8.1.2. Opieka nad polskimi miejscami pamięci poza granicami kraju 
8.1.3. Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
8.2. Ekshumacje i badania archeologiczne 
8.3. Opinie 
8.4. Dekomunizacja 
8.5. Trwałe upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami walk i męczeństwa 
8.6. Organizacja obchodów i uroczystości upamiętniających miejsca walk i męczeństwa oraz związane z nimi historyczne wydarzenia i postacie 
8.6.1. Reprezentowanie IPN na uroczystościach i wydarzeniach 
8.6.2. Edukacja Historyczna 

9. Ściganie zbrodni 

9.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania 
9.2. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach 
9.3. Działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach o unieważnienie orzeczeń 
9.4. Udział prokuratorów KŚZpNP w postępowaniach sądowych 
9.5. Udział prokuratorów w identyfikacji osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych 
9.6. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
9.7. Szkolenia prokuratorów i pracowników komisji 
9.8. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN 
9.9. Wybrane postępowania Komisji Ścigania prowadzone w 2018 r. 

10. Lustracja 

10.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikacja informacji 
10.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS) 
10.1.2. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej 
10.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN (WPiPK) 
10.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych 
10.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN 
10.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
10.3.3. Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi Biura Lustracyjnego 
10.4. Działania analityczno-studyjne 

11. Budżet 

11.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej 
11.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych
11.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych 
11.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
11.3. Zatrudnienie 

Aneks 

Załącznik nr 1: wydawnictwa IPN 
Załącznik nr 2: publikacje pracowników IPN 
Załącznik nr 3: wystawy IPN 
Załącznik nr 4: wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą 
Załącznik nr 6: wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2018 r. 
Załącznik nr 7: spotkania klubów im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2018
Wykaz skrótów 
Mapa oddziałów i delegatur IPN 
Adresy biur, oddziałów i delegatur IPN 
Fotografie dokumentujące działalność IPN 
Wydawnictwa IPN 2018 

Medatdane

Data publikacji 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry