Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od starszego inspektora do specjalisty w BIURZE INFORMATYKI (2 etaty)

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 21.03.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury IT Instytutu, poprzez opiniowanie projektów i rozwiązań, rekomendowanie zmian oraz analizę bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym i technologicznym dotyczącym usług świadczonych przez Biuro Informatyki,
 • eskalowanie/zarządzanie ryzykiem bądź zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie elementów bezpieczeństwa kodu źródłowego w zakresie wytwarzanego na potrzeby własne oprogramowania,
 • monitorowanie i analizowanie incydentów bezpieczeństwa informatycznego,
 • raportowanie stanu bezpieczeństwa informatycznego Instytutu,
 • znajomość zarówno wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa IT jak i standaryzacji, przepisów prawnych i normatywnych,
 • nadzorowanie bądź prowadzenie okresowych testów bezpieczeństwa infrastruktury IT – testów penetracyjnych, weryfikacji zgodności z politykami bezpieczeństwa oraz miernikami ryzyka,
 • współpraca z administratorami systemów IT przy usuwaniu wykrytych ryzyk lub zagrożeń dla bezpieczeństwa w systemach IT Instytutu,
 • udział w zewnętrznych i wewnętrznych audytach w zakresie bezpieczeństwa IT.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe informatyczne lub pokrewne,
 • minimum 2 lata stażu pracy potwierdzonego świadectwami pracy – przy wykształceniu wyższym, minimum 4 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT,
 • znajomość standardów dotyczących bezpieczeństwa IT m.in.: ISO27001,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość aktów prawnych (m. in.: Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Dz.U.2011.159.948, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia  2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) i normatywnych dotyczących bezpieczeństwa IT (m. in.: ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002),
 • doświadczenie w administracji systemami z rodziny Microsoft Windows Server oraz rodziny Linux,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów i kontroli bezpieczeństwa systemów z rodziny MS Windows i Linux oraz sieci,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • zaawansowana wiedza poparta doświadczeniem w minimum jednej z dziedzin: technologii sieciowych, systemów operacyjnych, technologii i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, standardów informatycznych, norm i metodologii, wykonywania testów penetracyjnych i monitoringu bezpieczeństwa systemów IT, aplikacji,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów i kontroli bezpieczeństwa aplikacji (głównie webowych)
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT dotyczącego obszaru produkcji oprogramowania oraz kontroli kodu źródłowego,
 • certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional),
 • znajomość konfiguracji infrastruktury serwerowej oraz znajomość sieci (LAN, SAN),
 • systematyczność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 04.04.2016 r.:

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza itp.
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 21.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry