Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 23.10.2014 Rejestr zmian

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

 • Główny Księgowy Oddziału

III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych):

 1. Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełniać wymogi zawarte w art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)

IV. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie np. ekonomiczne.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 4. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
 5. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
 7. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presja czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowiska:

 1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad Referatem finansowo - księgowym.
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 4. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 5. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Planowanie budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz  analiza jego realizacji.
 11. Nadzór nad naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń,
 12. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).
 13. Prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych.
 14. Nadzór nad terminowym naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz, 1182)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Oddziału  przy pl. Strzeleckim 25 we Wrocławiu z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy-główny księgowy”, w terminiedo 15.11.2014 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu www.ipn.gov.pl

 

Medatdane

Data publikacji 23.10.2014
Data modyfikacji 24.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry