Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do STARSZEGO SPECJALISTY w Wydziale Badań Naukowych w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.10.2014 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kwerend naukowych związanych z pracami nad projektami naukowymi realizowanymi w Wydziale Badań Naukowych Centrali BEP IPN
 • publikacja wyników badań między innymi w periodykach naukowych i popularnonaukowych
 • udział w konferencjach naukowych i wykładach związanych z posiadaną specjalizacją naukową
 • udział w pracach organizacyjnych Wydziału Badań Naukowych Centrali BEP IPN
 • udział w pracach edukacyjnych i wystawienniczych.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie stopnia doktora (lub wyższego) w zakresie historii, nauk politycznych lub pokrewnych (dopuszcza się osoby posiadające otwarty przewód doktorski, w takim przypadku potrzebna jest pisemna rekomendacja promotora)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym pracę z literaturą przedmiotu i źródłami (deklarowana znajomość języków obcych zostanie sprawdzona na podstawie analizy przykładowego źródła w danym języku)
 • dorobek naukowy w postaci publikacji (wykazany w postaci aktualnej bibliografii)
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • dorobek naukowy w dziedzinie badań nad historią Polski w latach 1944-1956, względnie nad historią „ludowego” Wojska Polskiego i członkostwa Polski w Układzie Warszawskim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 3.11.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 20.10.2014
Data modyfikacji 04.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry