Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko : inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni)

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych: prelekcji, warsztatów, gier dla młodzieży (w tym gier miejskich w języku obcym), projektów edukacyjnych (w tym konkursów);
 • opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych z zastosowaniem wizualizacji danych (infografikami);
 • umieszczanie materiałów w serwisach społecznościowych, kontrolowanie komentarzy;
 • przygotowywanie wystaw (kwerenda, pozyskiwanie materiału ilustracyjnego, redakcja tekstu, współpraca z grafikiem);
 • pomoc przy przewozie i montażu wystaw;
 • nagrywanie rozmów ze świadkami historii oraz dokumentowanie wydarzeń kamerą i aparatem fotograficznym;
 • prace biurowe

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • ukończone studia magisterskie, na kierunku historia, specjalność nauczycielska;
 • znajomość najnowszej Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem  Pomorza Gdańskiego;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski);
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych;
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 • znajomość różnych metod edukacyjnych;
 • znajomość serwisów społecznościowych;
 • znajomość polskich i zagranicznych tematycznych portali historycznych oraz bibliotek cyfrowych z materiałami historycznymi;
 • umiejętność tworzenia infografik

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • dokładność;
 • terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy;
 • umiejętność obsługi kamery cyfrowej, programów do obróbki filmów (np. Pinnacle)  oraz programów graficznych (np. Corel);

Preferowany termin zatrudnienia: od 1 listopada 2013 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 06.09.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku

ul. Słoneczna 59a

81-605 Gdynia

tel.58/6694024; anna.szejna@ipn.gov.pl

 Z dopiskiem – rekrutacja OBEP

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 23.08.2013
Data modyfikacji 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry