Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA ODDZIAŁU IPN-KŚZpNP W BIAŁYMSTOKU

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie wiedzy przydatnej w pracach Instytutu,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe,
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane:

 • minimum 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych lub w organach administracji publicznej,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w mowie i piśmie,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • koncepcja funkcjonowania Oddziału Instytutu w Białymstoku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych, związku zawodowego, wykonywania mandatu posła albo senatora lub oświadczenie o gotowości wystąpienia z partii politycznej, związku zawodowego, zrzeczenia się wykonywania mandatu posła albo senatora,
 • oświadczenie o braku działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku objęcia stanowiska Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego oświadczeniem lustracyjnym (art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów).


Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2012 r., w zamkniętych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko dyrektora Oddziału IPN –KŚZpNP w Białymstoku” na adres: Prezes IPN –KŚZpNP, 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28.

Medatdane

Data publikacji 03.04.2012
Data modyfikacji 08.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry