Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje: ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA BUDŻETU I FINANSÓW

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Zakres obowiązków:
1) Kierowanie i nadzór nad:

  •  prawidłowym rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, tj. przychodów i rozchodów należności i zobowiązań oraz zaangażowania środków budżetowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej
  •  wypłatą wynagrodzeń dla pracowników
  •  poprawnością i terminowością obowiązujących sprawozdań
  •  sprzedażą publikacji
  •  poprawnością prowadzenia, rozliczania i rejestrowania dokumentów kasowych.

2) Prowadzenie ciągłego monitoringu środków finansowych
3) Sprawowanie kontroli zarządczej związanej m.in. z weryfikacją budżetu zadaniowego.

Wymagania niezbędne:

  •  wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie)
  •  minimum 7-letni staż pracy w księgowości udokumentowany świadectwami pracy.

Wymagania pożądane:

  •  posiadanie uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  •  ukończony kurs dla głównych księgowych
  •  doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych
  •  znajomość programu Excel, Word
  •  studia podyplomowe w zakresie finansów, budżetowania zadaniowego – bądź szkolenie
  •  umiejętność kierowania i zarządzania dużym zespołem ludzkim.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 11 kwietnia 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl


 

Medatdane

Data publikacji 26.03.2012
Data modyfikacji 12.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry