Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Pracowni Reprograficznej Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN – KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • digitalizacja zasobu archiwalnego, w znaczeniu obsługi specjalistycznych skanerów oraz przetwarzaniu plików cyfrowych
  • praca na aplikacjach bazodanowych oraz porządkowanie plików cyfrowych na urządzeniach do masowego przechowywania danych
  • wykonywanie kwerend archiwalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • wykształcenie wyższe o kierunku historia specjalność archiwalna, kierunku archiwistyka, lub innym kierunku humanistycznym wraz z 6-miesięcznym doświadczeniem w pracy na stanowisku archiwisty

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. (dostępne na stronie www.ipn.gov.pl) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • wiedza z zakresu historii najnowszej
  • biegła znajomość obsługi komputera

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26.03.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań
z dopiskiem rekrutacja OBUiAD – Rep.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcy.

Medatdane

Data publikacji 16.03.2012
Data modyfikacji 27.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry