Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Gospodarczym IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.09.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  specjalista/starszy specjalista/główny specjalista

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze , IPN Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: październik 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • znajomość Microsoft Windows Server od wersji 2016 (AD, GPO, usługi plików i magazynowania, drukowania i zarządzania dokumentami, WSUS);
 • znajomość Microsoft Windows od wersji 10 Pro na poziomie administracyjnym;
 • znajomość Microsoft Office od wersji 2016 na poziomie zaawansowanym;
 • znajomość konfiguracji urządzeń z systemem Android od wersji 11;
 • znajomość protokołów TCP/IP, UDP;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w administracji: VMware vSphere, Windows Server, Linux;
 • znajomość MySQL, SQL Server;
 • znajomość zagadnień LAN, SAN, Storage;
 • praktyczna znajomość PowerShell;
 • znajomość konfiguracji PKI;
 • znajomość zagadnień związanych z telefonią stacjonarną i komórkową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem sieci lokalnych, przełączników sieciowych oraz innych aktywnych urządzeń sieciowych w lokalach administrowanych przez Oddział w Szczecinie oraz w Delegaturach w Koszalinie i Gorzowie Wlkp;
 • nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń podtrzymujących zasilanie awaryjne (UPS) w lokalach administrowanych przez Oddział w Szczecinie oraz w Delegaturach w Koszalinie i Gorzowie Wlkp;
 • podłączenie i konfiguracja stacji roboczych, a także uruchomienie stacji pracujących poza siecią (w tym służbowych laptopów);
 • instalacja oprogramowania na stacjach roboczych, udzielanie użytkownikom pomocy przy korzystaniu z nowego oprogramowania, informowanie użytkowników o sposobach prawidłowego korzystania z systemów informatycznych; aktualizacja i instalacja poprawek oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych;
 • organizacja dostaw części zamiennych do stacji roboczych celem wymiany uszkodzonych podzespołów i akcesoriów oraz dokonywanie tej wymiany;
 • zakup i ewidencja akcesoriów komputerowych;
 • podłączenie i instalacja drukarek oraz innych urządzeń peryferyjnych;
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu drukującego, kopiującego i urządzeń skanujących w Oddziale IPN, zgłaszanie ewentualnych usterek gwarantowi bądź odpowiedniemu serwisowi,
 • realizacja zakupów i wydawania aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych,  prowadzenie ich ewidencji;
 • opieka nad sprzętem multimedialnym będącym w posiadaniu Oddziału; realizacja ich zakupu;
 • realizacja zadań administratora w zakresie oprogramowania Płatnik, Progman Biblioteka Publiczna, System Bankowości elektronicznej NBP (NBE), TREZOR;
 • realizacja wymagań i procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • pomoc w ewidencji i inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 • współpraca w zakresie opiniowania sprzętu IT zakwalifikowanego jako zużyty bądź zbędny;
 • doraźna obsługa Przystanku Historia;
 • przygotowywanie danych i materiałów niezbędnych do zawarcia przez Oddział korzystnych umów z kontrahentami, zbieranie ofert, negocjowanie warunków finansowych w ramach swojego zakresu obowiązków.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 29 września 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Medatdane

Data publikacji 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry