Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Archiwum IPN w Łodzi

Osoba udostępniająca: Marta Jurkiewicz
Data publikacji 22.08.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: od archiwisty do kustosza archiwalnego

Miejsce pracy: Referat Udostępniania Oddziałowego Archiwum IPN, 91-479 Łódź,
ul. E. Orzeszkowej 31/35

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Przyjmowanie i realizacja wniosków o udostępnienie dokumentów składanych na podstawie art. 36 ust. 1 i ust. 4b ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2023 r. poz. 102), tj. do celów ustawowych, naukowo-badawczych i dziennikarskich.
 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień kierowanych do wnioskodawców.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni akt jawnych i on-line oraz pełnienie dyżurów w czytelni.
 • Prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących wizyty czytelników oraz sygnatury udostępnionych akt.
 • Obsługa systemu informacji archiwalnej.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne, archiwistyczne) lub administratywistyczne.
 • Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski.
 • Umiejętność obsługi komputera –  pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Bardzo dobre zdolności analityczne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Dyspozycyjność.
 • Dokładność i systematyczność.
 • Wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • Doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość języków obcych: język angielski, język niemiecki.
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody uznaniowe, jubileuszowe.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • Październik 2023 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • Przegląd zgłoszeń.
 • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres pawel.perzyna@ipn.gov.pl  do 30.09.2023 r.

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 22.08.2023
Data modyfikacji 24.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Marta Jurkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry