Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN

Osoba udostępniająca: Marta Jurkiewicz
Data publikacji 16.08.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista/starszy archiwista/kustosz archiwalny

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Zarządzania i Rozwoju Cyfrowego Archiwum, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • Realizacja bieżących zadań Wydziału, związanych z obsługą i rozbudową systemu Cyfrowe Archiwum – środowiska informatycznego do zarządzania dokumentacją archiwalną w IPN,
 • Gromadzenie wymagań i rekomendacji w zakresie rozwoju systemu,
 • Udział w pracach związanych z testowaniem i wdrażaniem poszczególnych modułów i funkcjonalności systemu,
 • Współpraca z użytkownikami systemu oraz firmą obsługującą system od strony technicznej,
 • Pomoc w tworzeniu, redagowaniu i aktualizowaniu instrukcji dla użytkowników oraz dokumentacji projektowej,
 • Analizowanie i rekomendowanie rozwiązań podnoszących wygodę pracy oraz jakość wyszukiwania i prezentowania informacji,
 • Wsparcie zadań związanych z obsługą i wdrażaniem aplikacji bazodanowych używanych w oddziałowych archiwach oraz wydziałach archiwalnych w delegaturach IPN,
 • Przygotowywanie informacji w formie baz danych, przygotowywanie opisów archiwaliów i plików cyfrowych do obecnych i planowanych serwisów internetowych realizowanych przez Archiwum IPN,
 • Prowadzenie korespondencji niezbędnej do realizacji bieżących zadań Wydziału,
 • Udział w działaniach mających na celu promowanie zasobu archiwalnego IPN, w tym reprezentowanie Archiwum na spotkaniach i konferencjach.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • obywatelstwo polskie,
 • dobre zdolności organizacyjne i analityczne, łatwość przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie związane z obsługą systemów bazodanowych
 • zainteresowanie technologiami informatycznymi, mile widziane certyfikaty ze szkoleń i kursów
 • znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • wysoka kultura osobista
 • łatwość wystąpień publicznych,

Preferowany termin zatrudnienia:

 • październik/listopad 2023 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: bozena.cisek@ipn.gov.pl do 8 września 2023 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Medatdane

Data publikacji 16.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Marta Jurkiewicz
Array
do góry