Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w okresie VIII-XII 2023 r. w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 03.08.2023 Rejestr zmian

 1. Stanowisko: od inspektora do specjalisty
 2. Wymiar czasu pracy:  pełny etat lub pół etatu
 3. Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • ocena stanu miejsc pamięci oraz grobów weteranów i cmentarzy wojennych na terenie objętym działaniami oddziału IPN-KŚZpNP, wizytowanie tych obiektów
 • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych
 • analiza i opis materiałów archiwalnych
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
 • tworzenie  komputerowych baz danych
 • rejestracja obiegu dokumentów
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • b. dobra znajomość historii Polski (1768-1989)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn. zm. o IPN, ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, ustaw z dn. 1 kwietnia 2016, 22 czerwca 2017 oraz 14 grudnia 2017 tzw. dekomunizacyjnych
 • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft
 • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej
 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • prawo jazdy kat. B
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, reprezentowanie O IPN na uroczystościach
 • zainteresowanie tematyką upamiętnień historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego
 1. Preferowany termin zatrudnienia na czas określony na zastępstwo:
 • VIII-XII 2023

Ostateczny wybór kandydata  - na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: obuwim.gdansk@ipn.gov.pl do dnia 20 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

   - w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

   - w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

   - w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry