Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. ekspertyz i opracowań

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 26.01.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty

Wymiar czasu pracy: od pół etatu do pełnego etatu

Miejsce pracy: Delegatura IPN w Bydgoszczy, ul. Wincentyny Teskowej 1 Bydgoszcz

I Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych śledztw;
 2. prowadzenie kwerend archiwalnych na potrzeby prowadzonych śledztw;
 3. opracowywanie, za zgodą właściwego prokuratora, informacji z prowadzonych postępowań o szczególnym znaczeniu historycznym lub społecznym;
 4. współpraca z placówkami naukowymi i muzealnymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzowania działalności IPN w tym opracowywanie publikacji, wystąpień na konferencjach i sesjach naukowych oraz wystaw tematycznie związanych z prowadzonymi śledztwami,
 5. prowadzenie analiz i prac naukowo - badawczych obejmujących swoją tematyką zakres prowadzonych śledztw
 6. wykonywanie czynności z zakresu administracji prokuratora i biurowości związanych z prowadzonymi rejestrami w sprawach „Ko” i „Pp” prowadzonych przez prokuratorów Oddziałowej Komisji wykonujących czynności w siedzibie Delegatury w Bydgoszczy,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Oddziałowej Komisji.

II Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe historyczne
 2. mile widziana znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 3. wysoka kultura osobista
 4. dobra znajomość pakietu MS Office

III Preferowany termin zatrudnienia:

20 luty 2023 r.

IV Ostateczny wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

V Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji pocztą elektroniczną na adres:  tomasz.jankowski@ipn.gov.pl do dnia 10.02.2023r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry