Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w OBAG w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 24.01.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  Specjalista

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wyższe wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z utrzymania obiektów budowlanych wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;
 • umiejętność stosowania aktów prawnych, szczególnie związanych z prowadzeniem robót budowlanych,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy, szczególnie czasu pracy kierowców,
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, umiejętności analityczne, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nowymi inwestycjami majątkowymi i remontami w Oddziale (rozbudowa, przebudowa, prace remontowe itp.),
 • koordynacja spraw związanych z bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii i usterek w obiektach użytkowanych przez Oddział,
 • wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania obiektów budowlanych wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń zainstalowanych w obiektach użytkowanych przez Oddział i podległe Delegatury,
 • współpraca z urzędami i innymi jednostkami do tego wyznaczonymi w zakresie przeprowadzania niezbędnych pomiarów, przeglądów, ekspertyz, audytów wymaganych przepisami prawa dla budynków użytkowanych przez Oddział i urządzeń w nich zamontowanych,
 • zapewnienie obsługi serwisowej instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach IPN i podległych Delegaturach,
 • zabezpieczenie potrzeb transportowych Oddziału IPN i podległych delegatur,
 • kontrola i utrzymanie sprawności technicznej samochodów służbowych,
 • ewidencja i kontrola czasu pracy kierowców Oddziału,
 • kontrola, rozliczanie i ewidencja kosztów eksploatacji samochodów służbowych generowanych w oddziale, w tym między innymi prowadzenie miesięcznych kart ewidencji i eksploatacji  samochodów służbowych,
 • kontrola zużycia materiałów pędnych,
 • wykonywanie czynności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych z udziałem samochodów służbowych będących w dyspozycji Oddziału IPN,
 • zapewnienie dokonania oceny stanu technicznego samochodów służbowych, planowanie zakupów nowych samochodów służbowych oraz wykonywanie czynności związanych z ich nabywaniem i zbywaniem,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów umów w sprawach przez siebie prowadzonych,
 • archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska pracy.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 14 lutego 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry