Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Księgowym w Oddziale IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.01.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: Główny księgowy

 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 2. Miejsce pracy: Referat Finansowo - Księgowy w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie ul. Stawki 2
 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału w zakresie finansowo- księgowym;
  2. Zarządzanie, nadzorowanie i organizacja pracy Referatu Finansowo- Księgowego;
  3. Sporządzanie planu finansowego Oddziału, w podziale na paragrafy i  zadania, wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych zamian w planie w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału;
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Oddziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
  6. Sprawowanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Oddziału;
  7. Prowadzenie i nadzorowanie ewidencji księgowych;
  8. Nadzór nad kompletnością i rzetelnością dokumentów i ich opisów;
  9. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;
  10. Nadzór nad naliczaniem i realizacją wynagrodzeń ze stosunku pracy, powołań oraz stosunku cywilno- prawnego;
  11. Współpraca z bankami w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych;
  12. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej;
  13. Przygotowanie raportów, sprawozdań i bieżących analiz na potrzeby kierownika jednostki i jednostek nadrzędnych;
  14. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  15. Obsługa bieżąca programu finansowo- księgowego „TETA”, „Płatnik” oraz „TREZOR”;
  16. Wykonywanie innych obowiązków głównego księgowego określonych przepisami wewnętrznymi i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1. wykształcenie kierunkowe;
  2. doświadczenie zawodowe;
  3. znajomość ustaw:  o rachunkowości,  o finansach publicznych;
  4. biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office;
  5. znajomość programu Teta Constellation moduł Finanse i Księgowość oraz Płace;
  6. znajomość programów: NBE, Płatnik, TREZOR
  7. umiejętność obsługi programów finansowo księgowych oraz płacowych;
  8. korzystanie z pełni praw publicznych;
  9. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
  10. zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
  11. umiejętność: zarządzania zespołem, pracy w zespole, pracy pod presją czasu,
  12. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
  13. zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie;
 5. Wymagania mile widziane związane ze stanowiskiem
  1. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
  2. cechy osobowości, takie jak: analityczne myślenie, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, konsekwencja w realizacji zadań;
  3. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
  4. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 6. Preferowany termin zatrudnienia: luty 2023 r.
 7. Ostateczny wybór kandydata  - na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:
  1. Przeglądu zgłoszeń;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji,  CV proszę wysłać drogą e-mailową na adres: karolina.szczesniak@ipn.gov.pl do dnia 31.01.2023 r.  

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 18.01.2023
Data modyfikacji 18.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry