Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor – główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN we Wrocławiu – Delegaturze w Opolu

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 24.10.2022 Rejestr zmian

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu Delegatura w Opolu poszukuje pracownika do Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu Delegatura w Opolu

Stanowisko: starszy inspektor – główny specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia:  listopad/grudzień 2022 r.

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 21 a, 51–168 Wrocław, miejsce wykonywania pracy Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 17, Opole

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki określonej w ustawie o IPN oraz zgodnej z zatwierdzonym programem działalności OBBH w tym problematyki związanej ze Śląskiem Opolskim.
 2. Przygotowywanie wydawnictw dotyczących problematyki będącej przedmiotem badań.
 3. Przygotowywanie i udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych.
 4. Tworzenie i aktualizacja baz danych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.
 5. Opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych w zakresie problematyki określonej w ustawie o IPN.
 6. Opracowywanie recenzji wydawnictw naukowych i edukacyjnych oraz wystaw przygotowywanych w IPN.
 7. Współpraca z Biurem Edukacji Narodowej w zakresie przygotowywania scenariuszy wystaw i prowadzenia innych działań edukacyjnych.
 8. Popularyzacja wyników badań naukowych we współpracy z mediami.
 9. Wykonywanie czynności wchodzących w zakres prawidłowego funkcjonowania Oddziałowego Biura Badań Historycznych, w tym również prac pomocniczych i porządkowo-technicznych.
 10. Wykonywanie innych czynności z zakresu działania Delegatury zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Specjalizacja – historia Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska Opolskiego.
 3. Znajomość warsztatu naukowego historyka, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych.
 4. Dobra znajomość j. niemieckiego i angielskiego.
 5. Wykazanie się kilkoma publikacjami naukowymi.
 6. Obsługa komputera (w tym programów graficznych) i innych urządzeń biurowych.
 7. Cechy psychofizyczne: kreatywność, komunikatywność (umiejętność przygotowywania i publicznego wygłaszania tekstów naukowych, prelekcji), odpowiedzialność, pracowitość, dyspozycyjność, odporność na stres.
 8. Prawo jazdy kat. B oraz zgoda na prowadzenie aut służbowych oraz przewozu osób i rzeczy do 3,5 t.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora.
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 4. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów.
 5. Umiejętność swobodnego pisania tekstów edukacyjnych i popularnonaukowych.
 6. Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.

4) Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 1. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji. CV proszę wysłać drogą e-mailową na adres: iwona.demczyszak@ipn.gov.pl do dn. 23.11.2022 r.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 24.10.2022
Data modyfikacji 24.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
do góry