Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Archiwum IPN we Wrocławiu – Referat Udostępniania

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 12.08.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: OA IPN, ul. Sołtysowicka 21a 51-168 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi
 • z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r., poz. 177), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U z 2020r., poz. 138),
 • z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2020, poz. 319); Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 ze. zm.)przyjmowanie i realizacja wniosków składanych na podstawie ustawy o IPN
 • pełnienie dyżurów w czytelni akt jawnych
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowane wnioski oraz umożliwiających ich realizację,

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historia, specjalizacja archiwistyka)
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
 • obsługa komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa,
 • dokładność, systematyczność, rzetelność, dyspozycyjność
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z trudnym petentem (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach).

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoka kultura osobista,
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

4) Preferowany termin zatrudnienia:

 • wrzesień 2022 r.

Ostateczny wybór kandydata dokonany zostanie na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń;
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

IPN Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: dorota.ponikowska@ipn.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry