Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko administrator aplikacji webowych/ systemów IT w Biurze Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.04.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: administrator aplikacji webowych/ systemów IT

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Nowych Technologii IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Wdrażania oraz administrowanie serwisów i aplikacji webowych, systemów IT,
 • Tworzenie dokumentacji technicznych, bazy wiedzy, opisów przedmiotów zamówienia,
 • Analiza dokumentacji projektowej,
 • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłową pracą aplikacji,
 • Automatyzacja procesów wdrażania oraz rozwój narzędzi do monitorowania dostępności i błędów dla aplikacji,
 • Branie aktywnego udziału w projektach w zakresie testów aplikacji opartych o technologie webowe oraz mobilne;
 • Planowanie pracy dotyczącej testowania aplikacji webowych,
 • Tworzenie planów, przypadków, scenariuszy testowych systemowych i integracyjnych,
 • Wykonywanie testów aplikacji webowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, modułowych, regresywnych, akceptacyjnych),
 • Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych testów,
 • Konfigurowanie i utrzymanie środowiska testowego,
 • Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Uczestniczenie w cyklu rozwoju oprogramowania,
 • Współpraca z członkami zespołu projektowego Biura Nowych Technologii oraz z zespołem projektowym wykonawcy,
 • Testowanie systemów, aplikacji, modułów, dedykowanych rozwiązań przygotowanych dla Biura Nowych,
 • Administracja systemami IT,
 • Utrzymanie serwerów webowych,
 • Utrzymanie serwerów aplikacyjnych,
 • Monitorowanie systemów,
 • Automatyzacja działań administracyjnych,
 • Utrzymywanie ciągłości pracy systemów i aplikacji biznesowych,
 • Zarządzanie zmianami w środowisku produkcyjnym, testowym i developerskim,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Udział w postepowaniach przetargowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (Informatyka lub pokrewne);
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 6 lat,
 • Doświadczenie w utrzymywaniu i rozwoju aplikacji opartych o technologie WEB,
 • Znajomość zagadnień związanym z Microsoft Windows Server,
 • Znajomość Microsoft SQL Server – indeksy, tworzenie zapytań, procedur, funkcji,
 • Znajomość narzędzi JIRA, MSSQL Reporting Services,
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych,
 • Znajomość narzędzi do testowania aplikacji,
 • Znajomość technologii webowych i serwerów aplikacji webowych,
 • Umiejętność manualnego testowania aplikacji webowych;
 • Zrozumienie technologii internetowych: HTTP i innych protokołów, HTML, CSS, JSON, XML;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy,
 • Doświadczenie w administrowaniu serwerami bazodanowymi oraz webowymi,
 • Dobra znajomość nowych technologii;
 • Dobra komunikatywność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Skrupulatność, kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, umiejętność współdziałania z innymi,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną.

Mile widziana:

 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych oraz aplikacji,
 • Znajomość zagadnień sieciowych oraz wybranych języków skryptowych,
 • Znajomość podstaw programowania i / lub procesu tworzenia oprogramowania,
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows (w tym wersji serwerowych) oraz Linux/Unix,
 • Znajomość zagadnień związanych z backup-em systemów, środowisk,
 • Znajomość serwerów aplikacyjnych w zakresie deploymentu aplikacji oraz konfiguracji,

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Realizację nietuzinkowych, wartościowych projektów w dynamicznym, rozwijającym się zespole. Więcej o BNT: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/150068,Powolanie-Biura-Nowych-Technologii-oraz-premiera-projektu-multimedialnego-Bohate.html
 3. Pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 11.05.2022 r. (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego) swojego CV, listu motywacyjnego, oświadczeń o których mowa w wymaganiach niezbędnych, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym kopii posiadanych certyfikatów, dyplomów ukończonych studiów, szkoleń itp. oraz świadectw pracy, podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa lub bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ogłoszenia szukaj również na stronie bip.ipn.gov.pl.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.22 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry