Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy Oddział IPN – KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.03.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od referenta do starszego inspektora

Miejsce pracy: Wydział Archiwalny  Delegatura IPN w Bydgoszczy,  ul. Wincentyny Teskowej 1, 85-097 Bydgoszcz

Wymiar etatu: pełny etat

Planowane zatrudnienie: maj - czerwiec 2022 r.

Oczekiwania wobec kandydata:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane historyczne lub archiwistyczne, administracyjne
 • min. dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość MS Office
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1988 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej

pożądane:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną urzędu, archiwum
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • organizacja pracy sekretariatu w delegaturze, w tym prowadzenie i śledzenie terminarza spotkań, narad, wyjazdów służbowych
 • obsługa kancelaryjna poprzez rejestrację, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłkę korespondencji oraz obsługę systemu elektronicznego obiegu korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • organizacja wyjazdów służbowych pracowników
 • redagowanie pism urzędowych
 • przygotowywanie spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego
 • obsługa aplikacji Elektroniczny System Ewidencji Wydatków (ESEW) w zakresie przyznanych uprawnień
 • dbanie o sprawny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi delegatury
 • kontakt i obsługa petenta

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Oddział IPN w Gdańsku zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

   - w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

   - w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

   - w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry