Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza nabór do pracy do Sekcji Kadr Biura Budżetu Finansów i Kadr

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 04.03.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: st. inspektor

w przypadku osób z większym doświadczeniem (wyższym poziomem kwalifikacji) możliwe jest zatrudnienie na wyższym stanowisku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Preferowany termin zatrudnienia: II kwartał 2022 r.

Miejsce pracy: Sekcja Kadr, Biuro Budżetu, Finansów i Kadr IPN_KŚZpNP, ul. J. Kurtyki 1, Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie sprawy związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz prokuratorów IPN.
 2. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu ZUS „Płatnik”.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników IPN.
 4. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych.
 5. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych w module kadrowym programu TETA CONSTALATION.
 6. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania i kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich pracowników.
 7. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
 8. Nadzorowanie obiegu dokumentów kadrowych w instytucji.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 3-lata.
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 4. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office.
 5. Umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu Płatnik.
 6. Znajomość ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 7. Predyspozycje osobowościowe (m.in.: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, terminowość oraz rzetelności przy wykonywaniu zadań, uczciwość, dyskrecja zawodowa, umiejętność pracy w zespole).
 8. Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
 9. Bardzo dobra organizacja pracy.
 10. Wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu: kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, prawo lub ekonomia.
 2. Wymagane 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z obsługą kadrową pracowników.
 3. Umiejętność pracy w programie TETA CONSTALATION moduł kadry i płace będzie dodatkowym atutem.

Preferowany termin zatrudnienia: II kwartał 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: monika.jaworska@ipn.gov.pl do dnia  22 marca 2022 r.  

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 04.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry