Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Księgowym w Oddziale IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 29.04.2021 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do starszego inspektora

 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 2. Miejsce pracy: Referat Finansowo - Księgowy w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie ul. Stawki 2
 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej i zatwierdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym;
  2. sprawdzenie czy dowód zawiera prawidłowy opis i zatwierdzenie pod względem merytorycznym;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
  4. nadzór oraz rozliczanie dochodów;
  5. księgowanie dokumentów dochodowych i wydatkowych w systemie informatycznym;
  6. sporządzanie ustawowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz analiz i kalkulacji na potrzeby zewnętrze i wewnętrzne jednostki;
  7. przygotowanie oraz realizacja płatności bankowych;
  8. nadzór nad rozrachunkami z kontrahentami z tytułu zobowiązań i należności;
  9. sporządzanie list płac, list zasiłkowych, list dotyczących ZFŚS, umów cywilnoprawnych;
  10. prowadzenie rozliczeń w związku z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
  11. prowadzenie rozliczeń kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
  12. prowadzenie kancelarii Referatu Finansowo – Księgowego;
  13. przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  14. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe;
 2. minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 3. znajomość ustaw:  o rachunkowości,  o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracowniczych planach kapitałowych
 4. biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office;
 5. umiejętność obsługi programów finansowo księgowych oraz płacowych;
 6. znajomość programów: NBE, Płatnik, TREZOR
 7. obywatelstwo polskie;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 10. zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
 11. umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu,
 12. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 13. zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie;
 1. Wymagania mile widziane związane ze stanowiskiem
 1. znajomość programu Teta Constellation moduł Finanse i Księgowość oraz Płace;
 2. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 3. cechy osobowości, takie jak: analityczne myślenie, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, konsekwencja w realizacji zadań;
 4. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 5. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 1. Preferowany termin zatrudnienia: maj- czerwiec  2021 r.
 2. Ostateczny wybór kandydata  - na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:
 1. Przeglądu zgłoszeń;
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną do dnia 14 maja 2021 r. na adres: arkadiusz.herner@ipn.gov.pl

 1. CV i listu motywacyjnego;
 2. kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. kopi dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.
 • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 29.04.2021
Data modyfikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry