Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Księgowym w Oddziale IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.07.2020 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do starszego inspektora
 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 2. Miejsce pracy: Referat Finansowo - Księgowy w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej i zatwierdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym,
  • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (wnioskiem) oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji.
  • Sprawdzenie czy dowód zawiera prawidłowy opis i zatwierdzenie pod względem merytorycznym.
  • Księgowanie dokumentów w systemie informatycznym.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie księgowanych dowodów zapewniające  ujęcie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym oraz w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.
  • Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe,
  • mile widziana znajomość rachunkowości budżetowej i finansów publicznych,
  • doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i finansów,
  • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft,
  • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej.
 5. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • zainteresowanie tematyką finansów publicznych
   
 6. Preferowany termin zatrudnienia: październik 2020 r.
 7. Ostateczny wybór kandydata  - na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:
  1.       Przeglądu zgłoszeń;
  2.       Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 
   
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2020 r. na adres: elzbieta.sliwowska@ipn.gov.pl
  • życiorysu i listu motywacyjnego
  • kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopi dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy lub inne dokumenty z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
  • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
  • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
  • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
  • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

Medatdane

Data publikacji 22.07.2020
Data modyfikacji 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry