Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty w Sekcji Płac Wydziału Kadr i Płac w Biurze Budżetu, Finansów i Kadr /umowa na zastępstwo/

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.05.2020 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • miesięczne sporządzanie list płac pracowników
 • sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
 • przygotowywanie wymaganych deklaracji PIT, ZUS
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, inne), sporządzanie okresowych sprawozdań podatkowych i statystycznych,
 • rozliczanie zasiłków
 • rozliczanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie nieobecności pracowniczych, urlopów i zwolnień lekarskich,
 • współpraca z działem księgowości w zakresie przepływu środków pieniężnych związanych z wynagrodzeniem pracowników i prawidłowością ich księgowania, 
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 letnie doświadczenie na podanym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz doświadczenie w wykorzystaniu tych narzędzi w pracy codziennej,
 • mile widziana znajomość programu TETA
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność, komunikatywność,
 • samodzielność w prowadzeniu działań i wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wielozadaniowość,
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach rozwijających umiejętności i wiedzę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10 czerwca 2020 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

z dopiskiem „Biuro Budżetu, Finansów i Kadr” niżej wymienionych dokumentów:

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopi dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
 • Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 27.05.2020
Data modyfikacji 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry