Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko referent/starszy referent w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko w Narodowi Polskiemu w Szczecinie z miejscem pracy w Delegaturze w Koszalinie – umowa o pracę – pełny etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 09.07.2019 Rejestr zmian

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie co najmniej średnie – preferowane wyższe;
 • doświadczenie  pracy w sekretariacie prokuratury, sądu, organów administracji państwowej lub samorządowej;
 • znajomość aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie IPN, w szczególności dot. organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury ;
 • biegła obsługa komputera;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów  komputerowych- kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji urzędowej;
 • umiejętność sporządzania danych statystycznych,  zestawień;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole - umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji
 • zakładanie i prowadzenie akt postępowań ;
 • ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
 • sporządzanie informacji statystycznych
 • archiwizacja dokumentów
 • protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów;
 • inne czynności kancelaryjno - biurowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przeglądu zgłoszeń;
 • wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej  na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do dnia  24.07.2019 r.   – w tytule maila „Rekrutacja Delegatura Koszalin”.

lub  pocztą na adres: 

IPN – KŚZpNP

Oddział w Szczecinie

Katarzyna Borskowicz

ul. Janickiego 30

71-270 Szczecin

z dopiskiem Rekrutacja Delegatura Koszalin

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

 1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie zostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 09.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry