Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Centralnym Archiwum IPN-KŚZpNP w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.04.2019 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Centrali Instytutu Pamięci Narodowej,
 • tworzenie oraz udostępnianie jednostkom i komórkom organizacyjnym IPN elektronicznych baz danych lub papierowych pomocy archiwalnych obrazujących zasób Archiwum Zakładowego,
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Archiwum Zakładowego,
 • obsługa magazynów, w których przechowywany jest zasób Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii i digitalizacji dokumentów archiwalnych,
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników IPN w zakresie stosowania aktów kierownictwa wewnętrznego dotyczących archiwizacji dokumentów.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,
 • doświadczenie zawodowe w pracy związanej z archiwizacją dokumentów lub obsługą archiwum zakładowego,
 • dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze,
 • umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access),
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • preferowane wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka,
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, skaner,
 • dokładność, systematyczność, rzetelność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • maj 2019 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: archiwumipn@ipn.gov.pl do 19 kwietnia 2019 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry