Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Biurze Lustracyjnym

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 05.06.2018 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika na czas określony – 1 roku w Biurze Lustracyjnym na stanowisko od referenta do inspektora.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z rejestracją, weryfikacją oraz zatwierdzaniem oświadczeń lustracyjnych,
 • sporządzanie tygodniowych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • przetwarzanie danych osobowych do celów służbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych związanych z działalnością Biura Lustracyjnego,
 • obsługa dostępnych w Biurze Lustracyjnym baz, aplikacji i systemów komputerowych w zakresie związanym z wykonywaniem zleconych czynności służbowych,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • znajomość przepisów ustawy o IPN oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 • znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • obsługa pakietów Microsoft
 • gotowość poddania się procedurze sprawdzającej niezbędnej do uzyskania dostępu do informacji niejawnych

Wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie: historia, politologia
 • dobra organizacja pracy
 • systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 29 czerwca  2018 r. (data wpływu) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem Biuro Lustracyjne:

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy

Nie zwracamy kopii dokumentów.

Prosimy o załączenie do dokumentów niniejszej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez IPN – KŚZpNP. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Podanie danych ma charakter dobrowolny.”

Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 7.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu rekrutacji kopie dokumentów od osób, które nie zakwalifikowały się, zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 05.06.2018
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry