Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko (dwa etaty): ARCHIWISTA/STARSZY ARCHIWISTA do ODDZIAŁOWEGO ARCHIWUM IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 14.11.2016 Rejestr zmian

Zakres zadań:

 • opracowywanie zasobu archiwalnego (porządkowanie akt, sporządzanie opisów akt, indeksacja, przygotowywanie inwentarzy archiwalnych)
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii, zabezpieczania, konserwacji, opracowania technicznego i digitalizacji zasobu
 • wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem zasobu archiwalnego
 • obsługa magazynów archiwalnych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów oddziałowego archiwum

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe historyczne lub prawnicze
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • wysokie walory moralne oraz wiedza przydatna w pracach Instytutu Pamięci Narodowej
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.) lub działalności, o której mowa w art. 11 ust. 2b ustawy o IPN
 • staż pracy: w przypadku stanowiska archiwisty nie jest wymagany staż pracy, w przypadku starszego archiwisty  wymagany jest staż minimum 2 lat pracy

Wymagania pożądane:

 • specjalizacja lub ukończony kurs z zakresu archiwistyki
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa
 • znajomość historii Polski i powszechnej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością i strukturami organów bezpieczeństwa państwa PRL
 • znajomość ustaw: a) z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, b) z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990, c) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza aplikacji biurowych i bazodanowych
 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 • komunikatywność

Preferowany termin zatrudnienia: grudzień 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 28.11.2016 r.:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (np. kserokopie certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń i nabycie wiedzy)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, np. umowy zlecenia/o dzieło, w przypadku gdy dokumenty potwierdzające staż pracy nie potwierdzają tego doświadczenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 11 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji oraz naboru na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

z dopiskiem – rekrutacja Oddziałowe Archiwum IPN

Osoba zatrudniona na ww. stanowiskach jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r., zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.).

Osoba zatrudniona na ww. stanowiskach jest zobowiązana do poddania się procedurze sprawdzającej prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).

Ofertę można przesłać również drogą elektroniczną, na adres: oddzial.lodz@ipn.gov.pl. W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, konieczne będzie dostarczenie oryginałów życiorysu, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

Po zakończeniu rekrutacji złożone dokumenty oferty zostaną niszczone, chyba że kandydat przekaże wraz z ofertą pisemną informację o zamiarze ich odbioru.

Medatdane

Data publikacji 14.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry