Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Budżetu i Finansów w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 14.09.2016 Rejestr zmian

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Zastępca Dyrektora Biura Budżetu i Finansów

III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie np. ekonomiczne,
 2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych w komórce finansowo - księgowej,
 3. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 4. Znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

IV. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 3. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji  zadań, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowiska:
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą Wydziału Budżetu oraz Wydziału Księgowości i Obsługi Finansowej w tym :

 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad sprawozdawczością budżetową i finansową,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
 • nadzór nad planowaniem budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz  analiza jego realizacji,
 • nadzór nad naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń oraz nad terminowym naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko zastępcy dyrektora Biura Budżetu i Finansów. ”, w terminie do 20.09.2016 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Medatdane

Data publikacji 14.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry