Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do starszego inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Lublinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 16.02.2015 Rejestr zmian

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku :

 • wykonywanie czynności merytorycznych i technicznych związanych z weryfikacją zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych,
 • realizacja kwerend i opis materiałów archiwalnych,
 • opracowywanie analiz materiałów archiwalnych na potrzeby prokuratora OBL,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw,
 • wykonywanie kopii z materiałów archiwalnych i dokumentacji bieżącej, niezbędnej do celów służbowych,
 • wykonywanie czynności wynikających z realizacji art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1388), w tym monitorowanie i sygnalizowanie zmian w obrębie funkcji publicznych wymienionych w art. 22 w/w ustawy,
 • wykonywanie czynności wynikających z publikacji danych w katalogach z art. 52a pkt. 6, 7 ,8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz.1075).

Wymagania niezbędne na danym stanowisku :

 • ukończone studia magisterskie w zakresie historii,
 • minimum sześciomiesięczny staż pracy merytorycznej w archiwum, urzędzie lub kancelarii urzędu,
 • umiejętność przeprowadzania kwerend i analiz materiałów archiwalnych,
 • znajomość ustawy  z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz.1075 )
 • znajomość ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1388),
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem :

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z organami bezpieczeństwa państwa, ich strukturą, metodami i formami pracy operacyjnej,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania IPN oraz jego zasobu archiwalnego,
 • znajomość przepisów i procedur wewnętrznych IPN,
 • systematyczność, rzetelność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kwerend archiwalnych oraz sporządzaniu opisu i analiz materiałów archiwalnych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 20 lutego 2015 r.: CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Medatdane

Data publikacji 16.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry