Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do specjalisty w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie danych do baz danych, w tym tworzenie cyfrowej bazy pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych poprzez program Libra 2000 oraz opracowanie alfabetyczne i rzeczowe książek oraz wydawnictw ciągłych w programie Libra 2000
 • prowadzenie katalogów bibliotecznych i baz czytelników w formie kartkowej i elektronicznej
 • udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom
 • koordynacja współpracy z innymi bibliotekami, w tym, w szczególności prowadzenie i dokumentowanie wypożyczeń międzybibliotecznych
 • śledzenie krajowych i zagranicznych nowości wydawniczych odnoszących się do tematyki stanowiącej obszar ustawowych zainteresowań IPN
 • poszukiwanie i zakup książek oraz innych publikacji odnoszących się do tematyki stanowiącej obszar ustawowych zainteresowań IPN
 • przygotowywanie comiesięcznej informacji o zakupionych nowościach wydawniczych
 • przygotowywanie dokumentów na zamówienia tematyczne
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego, kartotek, baz danych oraz innych materiałów informacyjnych, znajdujących się w czytelni Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia”.

Wymagania niezbędne:

 • wyższe wykształcenie w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (dopuszcza się posiadanie absolutorium i wyznaczonej daty obrony pracy magisterskiej)
 • znajomość programów do tworzenia baz danych, w tym programu Libra
 • doświadczenie w prowadzeniu biblioteki
 • komunikatywność, dobry kontakt z ludźmi
 • podstawowa znajomość angielskiego i rosyjskiego
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • podstawowa znajomość niemieckiego i znajomość rynku księgarskiego pod kątem wydawnictw naukowych, zwłaszcza specjalizujących się w historii najnowszej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 2.06.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 19.05.2014
Data modyfikacji 03.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry