Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista w Biurze Nowych Technologii

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 14.09.2023 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba etatów: 1,0

Preferowany termin zatrudnienia: Wrzesień/ Październik 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Janusza Kurtyki 1

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Realizacja zadań związanych z przyjętą strategią komunikacyjną BNT oraz wdrażanie swoich pomysłów dotyczących jej rozwoju oraz bieżąca weryfikacja ich efektywności;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych do projektów oraz kampanii informacyjnych o projektach i działaniach realizowanych w BNT - we współpracy z projektantem graficznym oraz zespołem projektowym,
 • tworzenie harmonogramu dystrybucji personalizowanych treści do kanałów komunikacji (offline i online)
 • monitorowanie branży technologicznej, gamingowej oraz stosowanych praktyk, tworzenie rekomendacji działań w obszarze komunikacji marketingowej (benchmarking),
 • współpraca z Biurami odpowiedzialnymi za komunikację 
 • analiza badań i raportów marketingowych oraz prezentacja ich wyników przełożonym,
 • współpraca w działaniach operacyjnych realizowanych projektów BNT

Wymagania i umiejętności:

 • komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność prowadzenia negocjacji, wysokie standardy etyczne;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność działania pod presją czasu,
 • zaangażowanie i determinacja w realizacji podjętych działań
 • podobne doświadczenie zawodowe min. 2 lata oraz wykształcenie wyższe 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w nietuzinkowych, wartościowych projektach. Więcej o BNT: https://bnt.ipn.gov.pl
 • pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert zawierających:

 • CV w formacie .pdf z przebiegiem nauki, kariery oraz informacjami o ukończonych szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych

Wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń (odpowiemy na wybrane zgłoszenia)
 • rozmowa kwalifikacyjna połączona w wywiadem kompetencyjnym (możliwość przeprowadzenia on-line

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.10.2023 r. wymaganych dokumentów na adres bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 14.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry