Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista w Biurze Nowych Technologii

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 13.07.2023 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba etatów: 1,0

Preferowany termin zatrudnienia: Sierpień/wrzesień 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Janusza Kurtyki 1

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • szacowanie wartości zamówień oraz opisywanie przedmiotu zamówień na dostawy
  i usługi, ustalenie harmonogramu prac i płatności, pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umów, przygotowanie i weryfikacja protokołów odbioru, opracowanie sprawozdań z wykonania umów, archiwizacja dokumentów
 • udział w pracach komisji przetargowych (jako członek komisji - osoba merytoryczna)
 • przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi
 • przygotowywanie planu zamówień i jego aktualizacja
 • sporządzanie raportów i zestawień, w tym prowadzenie rejestru zamówień i umów

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych (w okresie ostatnich 5 lat)
 • co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 5 lat związane z udzielaniem zamówień - preferowane doświadczenie zdobyte u zamawiających będących jednostką sektora finansów publicznych
 • mile widziane ukończenie co najmniej jednego szkolenia/kursu zawodowego z zakresu zamówień publicznych w 2023 r.
 • umiejętność pracy w zespole i budowania relacji
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność w rozwiązywaniu problemów i planowaniu nowych rozwiązań
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, dokładność, terminowość
 • dobra znajomość aplikacji Microsoft Office (Excel, Word)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w nietuzinkowych, wartościowych projektach. Więcej o BNT: https://bnt.ipn.gov.pl
 • pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert zawierających:

 • CV w formacie .pdf z przebiegiem nauki, kariery oraz informacjami o ukończonych szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych

Wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń (odpowiemy na wybrane zgłoszenia)
 • rozmowa kwalifikacyjna połączona w wywiadem kompetencyjnym (możliwość przeprowadzenia on-line)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.07.2023 r. wymaganych dokumentów na adres bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci  Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry