Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynatora ds. zarządzania projektami w Biurze Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.01.2023 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: Luty 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Prowadzenie dokumentacji projektowej
 • Standaryzacja dokumentacji projektowej
 • Raportowanie do Kierownika Projektów i Dyrekcji Biura
 • Monitorowanie realizowanych przez Biuro Nowych Technologii projektów
 • Przygotowanie i kontrola cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych
 • Wsparcie prac zespołów projektowych podczas całego cyklu życia projektu (od inicjacji po zamknięcie)
 • Ścisła współpraca z innymi Biurami IPN w celu zapewnienia poprawności przebiegu procesu formalnego zarządzania projektami
 • Rozwijanie i optymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem projektami i monitorowanie portfela projektów
 • Utrzymanie realizowanych projektów IT (m.in. platforma BNT, platformy iOS oraz Google, Steam)
 • Zarządzanie czasem pracy podległego zespołu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami lub certyfikat z zakresu zarządzania projektami
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku, minimum 5 lat doświadczenia w środowisku zarządzania projektami, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w projektach związanych z nowymi technologiami
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych oraz IT (współpraca z wieloma obszarami działalności firmy równocześnie)
 • Doświadczenie w zarządzaniu wielopoziomowymi projektami i zespołami (w tym zespoły deweloperskie IT, wykonawcy zewnętrzni)
 • Dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, zdolność szybkiego uczenia się, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w obszarze zarządzania projektami, narzędziach do zarządzania (Np. Jira)
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • Odpowiedzialność i punktualność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Realizację nietuzinkowych, wartościowych projektów w dynamicznym, rozwijającym się zespole. Więcej o BNT: https://bnt.ipn.gov.pl
 3. Pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń́.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego) swojego CV, listu motywacyjnego, oświadczeń o których mowa w wymaganiach niezbędnych, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym kopii posiadanych certyfikatów, dyplomów ukończonych studiów, szkoleń itp. oraz świadectw pracy, podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa lub bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:

• Życiorys/CV
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry