Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 19.07.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista/starszy archiwista

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • opracowywanie techniczne materiałów archiwalnych w związku z bieżącą realizacją wypożyczeń,
 • opracowywanie materiałów archiwalnych wytypowanych do planowej digitalizacji,
 • ocena statusu materiałów archiwalnych przekazanych do AIPN, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • oznaczania materiałów archiwalnych przekazanych do AIPN, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • rejestracja czynności związanych z technicznym opracowaniem materiałów archiwalnych i weryfikacją klauzuli tajności w aplikacji Cyfrowe Archiwum
 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Centrali Instytutu Pamięci Narodowej,
 • tworzenie oraz udostępnianie jednostkom i komórkom organizacyjnym IPN elektronicznych baz danych lub papierowych pomocy archiwalnych obrazujących zasób Archiwum Zakładowego,
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Archiwum Zakładowego,
 • obsługa magazynów, w których przechowywany jest zasób Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii i digitalizacji dokumentów archiwalnych,
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników IPN w zakresie stosowania aktów kierownictwa wewnętrznego dotyczących archiwizacji dokumentów,
 • kontrola archiwów zakładowych oddziałów IPN,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych czynności i prac z zakresu działania archiwum,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez IPN-KŚZpNP.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,
 • doświadczenie zawodowe w pracy związanej z archiwizacją dokumentów lub obsługą archiwum zakładowego,
 • dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze,
 • umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access),
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • preferowane wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka,
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, skaner,
 • dokładność, systematyczność i rzetelność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • wrzesień 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: mariusz.jonczyk@ipn.gov.pl do 12 sierpnia 2022 r.

Przesyłając zgłoszenie, proszę zaznaczyć do, którego wydziału składają Państwo swoją aplikację. 

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Marzena Kruk
Dyrektor Archiwum IPN
Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP
ul. Janusza Kurtyki 1

02-675 Warszawa
tel. (22) 581-86-01

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Medatdane

Data publikacji 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry