Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. proceduralno - administracyjnych w Biurze Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.04.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: główny specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Nowych Technologii IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
  • sporządzanie dokumentacji postępowań i ich archiwizacja w Biurze Nowych Technologii,
  • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Pamięci Narodowej,
  • prowadzenie rejestrów dot. wniosków o udzielnie zamówień publicznych oraz umów w sprawach zamówień publicznych zawieranych przez Biuro Nowych Technologii,
  • sporządzanie i aktualizacja planów udzielania zamówień publicznych,
  • opracowywanie projektów umów oraz wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych prowadzonych przez Biuro Nowych Technologii,
 • Wsparcie kierowników projektów miedzy innymi  w zakresie prowadzenia dokumentacji projektowej,
 • Standaryzacja dokumentacji projektowej,
 • Koordynacja wymiany informacji między projektami,
 • Raportowanie zbiorcze stanu portfela projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 lat w jednostkach sektora finansów publicznych w tym co najmniej:
  • 4 lata w obszarze zamówień publicznych,
  • 2 lata w obszarze wsparcia projektów,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz umiejętność ich praktycznego stosowania,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, zdolność szybkiego uczenia się, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w obszarze wsparcia projektów dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office, Jira;
 • umiejętność redagowania tekstów, opracowywania zestawień;
 • wysoka kultura osobista.
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • odpowiedzialność i punktualność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • stosowanie zasad etyki zawodowej,
 • mile widziane certyfikat zarzadzania projektami (Prince2).

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Realizację nietuzinkowych, wartościowych projektów w dynamicznym, rozwijającym się zespole. Więcej o BNT: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/150068,Powolanie-Biura-Nowych-Technologii-oraz-premiera-projektu-multimedialnego-Bohate.html
 3. Pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 11.05.2022 r. (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego) swojego CV, listu motywacyjnego, oświadczeń o których mowa w wymaganiach niezbędnych, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym kopii posiadanych certyfikatów, dyplomów ukończonych studiów, szkoleń itp. oraz świadectw pracy, podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa lub bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ogłoszenia szukaj również na stronie bip.ipn.gov.pl.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.22 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.04.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry