Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Referacie Finansowo-Księgowym w Oddziale IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.08.2018 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Referat Finansowo-Księgowy IPN, Szczecin, ul. Janickiego 30

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres zadań głównych wykonywanych na tym stanowisku:

 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Oddziału oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz zasiłków, terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatków pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych;
 • obsługa programów: Teta Constellation moduł Płace oraz Finanse i Księgowość, oprogramowania ZUS - Płatnik; bankowego – NBE oraz Kancelaria;
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników Oddziału.

Zakres zadań dodatkowych wykonywanych na tym stanowisku:

 • obsługa programów: kasa firmy TETA Constellation, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR i Elektronicznego Systemu Ewidencji Wydatków - ESEW;
 • monitorowanie terminów płatności zobowiązań Oddziału;
 • tworzenie przelewów, terminowe regulowanie zobowiązań oraz odprowadzanie dochodów do MF;
 • sprawdzanie faktur i innych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja dokumentów księgowych, dokonywanie operacji księgowania, wystawianie not korygujących i innych dokumentów księgowych;
 • prowadzenie kasy Oddziału;
 • przygotowanie danych do sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych.

Wymagania niezbędne na tym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks pracy,   o rachunkowości,  o finansach publicznych;
 • biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe;
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy;
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym;
 • umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu, korzystania z przepisów prawa;
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie;
 • cechy osobowości, takie jak: analityczne myślenie, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, konsekwencja w realizacji zadań;
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programu Teta Constellation moduł Płace oraz Finanse i Księgowość;
 • znajomość programów: NBE, Płatnik, TREZOR;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl  do dnia 21.09.2018 r.

Aplikacja powinna zawierać list motywacyjny, cv, referencje oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje oraz staż pracy.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów

 

Medatdane

Data publikacji 22.08.2018
Data modyfikacji 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry