Nawigacja

Konkurs na stanowisko prezesa IPN-KŚZpNP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza
Data publikacji 28.06.2016 Rejestr zmian

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem”, wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy Prezesem Instytutu może być obywatel wyróżniający się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci, powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu, po przeprowadzeniu konkursu.

  I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2.  korzysta z pełni praw publicznych;
3.  nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu;

4.  nie była karana za czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
5.  Nie pracowała lub współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy lub nie prowadziła działalności, o której mowa w art. 11 ust. 2b ustawy;

6.  posiada stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;

7.  posiada znajomość problematyki z zakresu stosowania następujących ustaw:

a) z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z poźn. zm.),
b) z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z poźn. zm.),
c) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z poźn. zm.),
d) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.),
e) z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późń. zm.),
f) z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228 z późn. zm.).

  II. Wykaz dokumentów i oświadczeń kandydata:

 1.  życiorys (CV wraz z aktualnym zdjęciem oraz danymi kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail));
 2.  list motywacyjny wraz z koncepcją/wizją funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej;
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje;
 4.  dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa;
 5.  poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze przewidzianej do dopuszczenia do informacji niejawnych;
 6.  zaświadczenie właściwych organów lub instytucji o niekaralności za przestępstwa;
 7.  oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
 8. oświadczenie o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
 9. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 10.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 11.  oświadczenie kandydata, że nie należy do partii politycznej lub oświadczenie o gotowości do rezygnacji z takiej przynależności;
 12.  oświadczenie kandydata o gotowości do rezygnacji z wykonywania dotychczasowych zajęć zawodowych, z wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej, oraz z działalności publicznej, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy;
 13.  oświadczenie kandydata – posła lub senatora – o gotowości do rezygnacji z wykonywania mandatu posła lub senatora przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezesa Instytutu;
 14.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu;
 15.  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 11 ust. 2, 2a i 2b z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

III. Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania dokumentów i oświadczeń kandydata:

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub ich urzędowo poświadczone kopie oraz oświadczenia w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od dnia 29  czerwca 2016 r. w kancelarii ogólnej Instytutu mieszczącej się w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 lub przesyłają je na adres: Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa IPN” (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 581-85-63 w godzinach od 9 do 14,

Zgłoszenia kandydatów dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu będą odrzucone bez rozpatrzenia.

IV. Informacja o terminie i trybie konkursu:

1. Konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 18 lipca 2016 roku.

2. W dniach od 13 do 15 lipca 2016 roku trwał będzie I etap konkursu, polegający na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów, ustaleniu na ich podstawie, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, i wystąpieniu do właściwych organów i instytucji państwowych o udzielenie informacji w zakresie, o którym mowa w art. 11 ust. 2–2b ustawy. O jego wynikach tj. o dopuszczeniu do II etapu konkursu, czyli publicznego przesłuchania, kandydaci ubiegający się o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powiadomieni zostaną drogą mailową bądź telefoniczną, najpóźniej do dnia 16 lipca. Niezależnie od powyższego informacja o kandydatach dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (http://bip.ipn.gov.pl/)

3. Publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się 18 lipca o godzinie 12 w siedzibie Instytutu, w Centrum Edukacyjnym im. prof. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25, 00-628 Warszawa). Przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci może ustalić, ze względów bezpieczeństwa, maksymalną liczbę osób obecnych w miejscu wysłuchania kandydatów.

4. Podczas publicznego przesłuchania kandydaci na stanowisko prezesa IPN prezentują własną koncepcję/wizję funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiadają na pytania. Prawo zadawania pytań posiadają wyłącznie członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

5. Po zakończeniu procedury przesłuchania członkowie Kolegium IPN na posiedzeniu niejawnym przeprowadzają dyskusję nad kandydatami.

6. Kolegium Instytutu Pamięci podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów, z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli w głosowaniach wymienionych w zdaniu pierwszym i drugim żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium Instytutu Pamięci, w drodze uchwały, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłasza konkurs.

7. Członek Kolegium Instytutu Pamięci może oddać jeden głos w każdej turze głosowania.

8. Uchwałę Kolegium Instytutu Pamięci, o której mowa w ust. 6, podpisują wszyscy członkowie Kolegium Instytutu Pamięci. Członek Kolegium Instytutu Pamięci może zgłosić zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Jan Draus
Warszawa, 28 czerwca 2016 r

UCHWAŁA Nr 3/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego konkursu na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych (Dz. U. z 2016 r. poz. 749) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (zwane dalej: Kolegium IPN–KŚZpNP), działając na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych (Dz. U. z 2016 r. poz. 749), postanowiło ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Kolegium IPN–KŚZpNP przyjęło treść „Ogłoszenia” o konkursie, jaka zamieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (http://bip.ipn.gov.pl/), stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Przewodniczący
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prof. dr hab. Jan Draus

Medatdane

Data publikacji 28.06.2016
Data modyfikacji 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
do góry