Nawigacja

Konkurs na stanowisko prezesa IPN-KŚZpNP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa IPN

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 02.02.2021 Rejestr zmian

UCHWAŁA NR 1/21

 KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia publicznego konkursu na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882 i z 2020 r. poz. 1273) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „IPN-KŚZpNP”, przyjmuje treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

 1. Przewodniczący Kolegium IPN-KŚZpNP w terminie 7 dni od podjęcia uchwały ogłosi publiczny konkurs na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP.
 2. Przewodniczący Kolegium IPN-KŚZpNP udostępni ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci w Biuletynie Informacji Publicznej IPN-KŚZpNP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prof. dr hab. Wojciech Polak

 

 

Załącznik do uchwały nr 1/21 Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

 

I. Ogłasza się konkurs na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP, którego kompetencje określa ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882 i z 2020 r. poz. 1273), zwana dalej „ustawą o IPN”.

II. Wymogi niezbędne do sprawowania stanowiska Prezesa IPN-KŚZpNP:

1. Na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP może być powołana osoba, która:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;

2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu;

3) wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach IPN-KŚZpNP, a w szczególności posiada znajomość problematyki z zakresu następujących ustaw:

a) ustawy o IPN,

b) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141),

c) ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875),

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

e) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U z 2018 r. poz. 2337),

f) ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529),

g) a także kompetencji Prezesa IPN-KŚZpNP określonych w ustawach:

 • ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517),
 • ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723),
 • ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578),
 • ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578);

4) posiada stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

2. Na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP nie może być powołana osoba:

1) która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IPN, ani też sędzia, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej;

2) co do której w archiwach podlegających przekazaniu do IPN-KŚZpNP lub w innych archiwach państwowych znajduje się informacja o tym, że istnieją wobec niej przesłanki przewidziane w pkt 1.

3. Prezes IPN-KŚZpNP nie może:

1) należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu;

2) wykonywać innych zajęć zawodowych, z wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej.

4. Stanowiska Prezesa IPN-KŚZpNP nie można łączyć z mandatem posła albo senatora.

 

III. Wykaz dokumentów i oświadczeń kandydata oraz informacje o sposobie, terminie i miejscu ich składania:

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń kandydata:

1) życiorys (CV wraz z aktualnym zdjęciem i danymi kandydata do kontaktu [adres, telefon, e-mail]);

2) list motywacyjny wraz z koncepcją/planami funkcjonowania IPN-KŚZpNP pod kierownictwem kandydata;

3) dokumenty potwierdzające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, wykształcenie i kwalifikacje;

4) dokumenty potwierdzając posiadanie polskiego obywatelstwa;

5) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo zgoda na poddanie się procedurze przewidzianej w ustawie z dnia 5 sierpnia 2020 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

6) zaświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

8) oświadczenie o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

9) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowania karne, dyscyplinarne albo dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

11) oświadczenie kandydata, że nie należy do partii politycznej albo oświadczenie o gotowości do rezygnacji z takiej przynależności;

12) oświadczenie kandydata o gotowości do rezygnacji z wykonywania dotychczasowych zajęć zawodowych, z wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej i działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu;

13) oświadczenie kandydata – posła albo senatora – o gotowości do rezygnacji z wykonywania mandatu posła albo senatora przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezesa IPN-KŚZpNP;

14) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2, 2a i 2b ustawy o IPN.

2. Kandydaci składają oryginały dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 1 albo ich urzędowo poświadczone kopie w terminie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w siedzibie IPN-KŚZpNP w Warszawie przy ul. Postępu 18 albo przesyłają je na adres:

Kolegium IPN-KŚZpNP
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 581 85 63 w godzinach 9–14.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie będą odrzucone bez rozpatrzenia.

IV. Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia konkursu:

 1. Konkurs na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP zostanie przeprowadzony w terminie od 3 lutego 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
 2. Pierwszy etap konkursu polegający na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów, ustaleniu na ich podstawie, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, i wystąpieniu do właściwych organów i instytucji państwowych o udzielenie informacji w zakresie, o którym mowa w art. 11 ust. 2-2b ustawy o IPN, zostanie przeprowadzony w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. O dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną, najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021 r. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej IPN-KŚZpNP: http://bip.ipn.gov.pl/.
 3. Drugi etap konkursu polegający na publicznym wysłuchaniu kandydatów, podczas którego kandydat prezentuje swoje umiejętności i przedstawia koncepcje kierowania IPN-KŚZpNP oraz plany dotyczące jego działania, zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2021 r. w Centrum Edukacyjnym im. prof. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie (00-628). Każdy członek Kolegium IPN-KŚZpNP ma prawo zadawania pytań kandydatom.
 4. W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 10a ust. 7 zdanie drugie ustawy o IPN, publiczne wysłuchanie kandydatów odbędzie się bez osobistego udziału osób innych niż członkowie Kolegium IPN i kandydaci na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP. Transmisja na żywo z przebiegu wysłuchania dla publiczności będzie dostępna pod adresem:  http://bip.ipn.gov.pl/.
  Podczas publicznego wysłuchania zastosowane zostaną wszystkie zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  Centrum Edukacyjne będzie wyposażone w odpowiednią ilość dozowników z płynem dezynfekcyjnym (obligatoryjnie przy wejściu do centrum, na salę wysłuchań i w toaletach) oraz środków ochrony indywidualnej w postaci jednorazowych maseczek i rękawiczek ochronnych.
 5. Po zakończeniu procedury przesłuchania członkowie Kolegium IPN-KŚZpNP na posiedzeniu niejawnym przeprowadzą dyskusję nad kandydatami.
 6. Kolegium IPN-KŚZpNP podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów, z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli w głosowaniach wymienionych w zdaniu pierwszym i drugim żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium IPN-KŚZpNP, w drodze uchwały, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłasza konkurs.

Załącznik do ogłoszenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów
w publicznym konkursie na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. przeprowadzenia publicznego konkursu na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP;
 2. przeprowadzenia publicznej transmisji z przebiegu konkursu na stanowisko Prezesa IPN-KŚZpNP, która zostanie udostępniona na stronie: http://bip.ipn.gov.pl/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procedury konkursowej, a następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w celu wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Medatdane

Data publikacji 02.02.2021
Data modyfikacji 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Wirkus
do góry